Vždy jsem se rád učil nové věci a byl zvídavý, ale míval jsem problém u něčeho zůstat delší dobu, což jsem se ale díky mimoškolním aktivitám během středoškolského studia naučil.

Otakar Kořínek
Econet s Helenou Horskou
Setkání Econetu s Doc. Ing. Danielem Munichem Ph.D.
Otakar na víkendovém setkání TOP25 finalistů Středoškoláka roku 2021

--

--

--

The Czech non-profit organization that aims to motivate and encourage high school students to take part in projects and extracurricular activities.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ProStředoškoláky

ProStředoškoláky

The Czech non-profit organization that aims to motivate and encourage high school students to take part in projects and extracurricular activities.

More from Medium

PRISM: a conversation with the filmmakers

Encore! XWIN comes back to the field at BabySwap

𝕃𝕖𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘 ℕ𝔽𝕋 (𝕟𝕠𝕟-𝕗𝕦𝕟𝕘𝕚𝕓𝕝𝕖 𝕥𝕠𝕜𝕖𝕟𝕤)

Approximating the visually identified mixed layer depth with machine learning